Redovisning av anslag

Vetenskapliga resultat av projektet och ekonomisk redovisning av anslagsmedlen skall senast tre månader efter att dispositionstiden löpt ut redovisas på för ändamålet avsedd blankett (redovisningsblankett) som finns att hämta under Blanketter. Blanketten består av två sidor där den första är en standardiserad form för vetenskaplig redogörelse och den andra en ekonomisk redovisningstablå. Båda sidor är i PDF-format. Anslagsmottagaren tillsammans med mottagande organisatoriska enhet (institution/motsvarande) ansvarar för att redovisning lämnas inom föreskriven tid. Redovisningen skall undertecknas av anslagsmottagaren samt av administrativt ansvarig vid den enhet där projektet bedrivits. Redovisning skall skickas med vanlig post – ej e-post.

För redovisning inför andra årets stipendium används lämpligen redovisningsblankettens första sida.

Projektredovisning

Vetenskapliga resultat av projektet redovisas på för ändamålet avsedd blankett och sammanfattas i en så koncis form att de ryms inom angivet utrymme. Väsentliga publikationer bör nämnas. Härutöver kan en kortfattad vetenskaplig slutrapport jämte särskilt relevanta särtryck bifogas.

Ekonomisk redovisning av beviljade anslag

Ekonomisk redovisning av anslag lämnas på sidan 2 av Redovisningsblankett som finns att hämta under Blanketter.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Post- och besöksadress:
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Strandvägen 7B, Entré 3, n.b.
114 56 Stockholm

E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Telefon: 08-663 86 00

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse – även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap – samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.