Stipendier

Tvååriga stipendier (f n 300 000 SEK/år) för postdoktor/gäststipendiat inrättas inom ramen för ett beviljat projektanslag (med annan sökande och projektansvarig än stipendiaten själv) för forskningsarbete inom projektets program. Ett stipendium är avsett för bekostande av stipendiatens utbildning och är inte ersättning för utfört arbete. Det skall således inte beskattas. Stipendierna är att betrakta som en gåva från Stiftelsen och Stiftelsen har därigenom inte något arbetsgivaransvar. Stipendierna är icke förenliga med undervisningsåtagande från stipendiaten och får ej heller kombineras med stipendium från annan finansiär.

Regler för inkommande postdoktorer (gäststipendiater)

  • Ansökan skall inlämnas av forskare vid värdinstitutionen och ej av stipendiaten själv.
  • Namn på stipendiat behöver inte stå med i ansökan utan kan efter att anslag beviljats föreslås Stiftelsen för godkännande.
  • Stipendiat antas av Stiftelsen efter förslag av projektansvarig anslagsmottagare. Stipendiaten skall vara en graduerad yngre forskare (doktorsexamen eller motsvarande från annan institution än värdinstitutionen) vars namn och meritering insänds till Stiftelsen för godkännande. Personer (stipendiater) redan verksamma vid institutionen ifråga kan normalt inte godkännas. Namnförslag på stipendiat behöver inte finnas med i ansökan utan kan sändas in för godkännande efter att anslag beviljats. Numera måste regelverket för inkommande gästforskare från EU-området noga beaktas när det gäller svenskt försäkringsskydd och möjligheten att folkbokföras för erhållande av personnummer och bankkonto. Det är projektansvarig anslagsmottagares ansvar att i samråd med läroanstalten och skattemyndigheten tillse detta vid anhållan om godkännande av stipendiat.
  • Från värdinstitution skall bifogas intyg från person i ansvarig ställning (prefekt/motsvarande) om att arbetsplats kan beredas stipendiaten under stipendietiden. Arbetsmiljöansvaret åvilar värdinstitutionen.
  • Från och med år 2017 är stipendium tvåårigt och så att beslutade stipendiemedel är disponibla under tre år från och med året efter beslutsåret (således under år 2020 t.o.m. år 2022 för stipendier beslutade i november 2019). Stipendiet utbetalas kvartalsvis – efter rekvisition – till av stipendiaten angivet konto. Stipendium för år 2 blir disponibelt efter godkänd delredovisning, vilken skall lämnas tillsammans med sista rekvisitionen för år 1 (kvartal 4). Sådan delredovisning lämnas enklast med första sidan av redovisningsblanketten.
  • Postdocstipendium beviljat år 2016 eller tidigare och som ännu inte förlängts kan förlängas med ytterligare ett år (till totalt två år) efter ansökan till Stiftelsen. Sådan förlängningsansökan kan inges vid det normala ansökningstillfället, dvs senast den 13 maj 2019, men kan även efter överenskommelse med Stiftelsens kansli inges vid annan tidpunkt för att anpassas till aktuell stipendieperiod. Sådan förlängning skall sökas av projektansvarig anslagsmottagare. Ansökan skall innehålla undertecknad ansökningsblankett, kort redogörelse för uppnådda resultat, namnet på den stipendiat som innehar stipendiet och för vilken förlängningen söks samt numret på det anslag som avses förlängas. Stipendiatens CV skall bifogas.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Post- och besöksadress:
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Strandvägen 7B, Entré 3, n.b.
114 56 Stockholm

E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Telefon: 08-663 86 00

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse – även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap – samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.