Rekvisition, utbetalning, redovisning

Utbetalning av anslag och stipendium sker efter skriftlig rekvisition på särskild blankett som skall undertecknas av projektansvarig anslagsmottagare. Rekvisitionen skall sändas med vanlig post (ej e-post) till stiftelsens kontor. Som framgår av blanketten skall i rekvisitionen bl a anges anslagsnummer och konto till vilket utbetalning skall ske. För stipendium anges även stipendiatens namn och bankkontonummer. Av säkerhetsskäl skall kontoinformation aldrig sändas med e-post. För tvååriga stipendier gäller att medel för andra året utbetalas först efter att en kortfattad redogörelse för första årets resultat godkänts. Sådan redogörelse lämnas enklast med redovisningsblankettens första sida (se blanketter) som bilaga till första årets fjärde rekvisition.

Stipendier (anslagskategori 1) utbetalas för tre månader i taget direkt till stipendiatens bankkonto efter rekvisition från projektansvarig anslagsmottagare. En ny rekvisition krävs för varje sådan tremånadersperiod. Anslag enligt kategori 2 (drift etc) och kategori 3 (specialanslag) utbetalas som en engångssumma. Utbetalning sker en à två gånger per månad och för att kunna effektueras bör rekvisition ha nått Stiftelsens kontor i god tid. Detta gäller alldeles särskilt sommarmånaderna och tiden kring jul och nyår.

Redovisning av anslag skall ske på därför avsedd blankett (se blanketter). Redovisning inför andra årets stipendium (i samband med fjärde kvartalets rekvisition) sker enklast med redovisningsblankettens första sida. Vidare instruktioner för redovisning finns under menyn Redovisning av anslag.

Utförlig information till sökande finns i Regler.

Regler för stipendier finns i Stipendier.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Post- och besöksadress:
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Strandvägen 7B, Entré 3, n.b.
114 56 Stockholm

E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Telefon: 08-663 86 00

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse – även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap – samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.