Regler

Styrelsen för Carl Tryggers Stiftelse (CTS) mottar t o m 18 maj 2020 kl. 17.00 ansökningar om anslag avseende forskningsprojekt att igångsättas under år 2021 och slutföras före utgången av år 2023. Senare inkomna ansökningar kan inte behandlas förrän vid ansökningstillfället år 2021. Ansökan skall vara skriftlig, vederbörligen undertecknad och ställas till Styrelsen med ovanstående adress. Endast en ansökan per sökande.

Observera

 • Endast ett exem­plar erfordras.
 • Ansökan kan avfattas på svenska eller engelska.
 • Ansökan i elektronisk form (t ex via e-post) accepteras ej.
 • Ansökan får ej skickas som rekommenderad försändelse.
 • Ansökningsblanketten får inte hophäftas med övrigt material utan skall ligga fritt för att underlätta hanteringen vid kansliet.
 • Ansökan om stipendium för inkommande postdoktor/gästforskare skall inges av forskare vid värdinstitutionen och ej av gäststipendiaten själv.
 • Endast en ansökan i varje kuvert. Försändelse med ansökan får ej heller innehålla redogörelse(r)/redovisning(ar) för tidigare erhållna anslag utan dessa skall sändas separat.

Mottagandet av ansökan bekräftas per brev med vanlig post inom en dryg månad efter ansökningstidens utgång och har då fått ett ärendenummer.

Ansökningsinnehåll

 • Ansökningsblankett undertecknad av sökanden och administrativt ansvarig (se Blanketter). Medel enligt kategori 1 (stipendium) och kategori 2 (drift, etc) söks samtidigt på samma blankett och inom ramen för samma forskningsplan.
 • Forskningsplan som kort och klart beskriver projektets mål, metoder, tidplan, ev. sam­verkan med andra forskare, kommenterad budget samt litteraturreferenser. Planen bör inledas med en kort beskrivning av den vetenskapliga miljö (personal, utrustning, vetenskaplig samverkan, ekonomi, lokaler) där projektet skall bedrivas. Det finns ingen formell begränsning när det gäller ansökans omfattning men normalt torde ca. sex sidor normaltext (12 pt) vara tillräckligt. Betr. arbetsplats bör, där så är påkal­lat, bifogas intyg från ansvarig prefekt eller motsvarande. Detta är obligatoriskt när det gäller stipendium (postdok/gästforskare).
 • Sökandes och eventuell medsökandes CV även innefattande (utdrag ur) lista på publicerade arbeten upp till de senaste åtta åren samt den sökandes anslag under samma period.
 • Namnförslag på stipendiat behöver inte stå med i ansökan utan kan föreslås efter att ansökan beviljats. Finns förslag på stipendiat i ansökan skall stipendiatens CV bifogas.

Anslagskategorier

Styrelsen har beslutat att anslag kan ges inom tre olika kategorier: Stipendium (kategori 1, tvåårigt) gällande inkommande postdok/gäststipendiat, Drift/apparatur (kategori 2) innefattande kostnader för apparatur, drift, resor, publiceringskostnader, löner inkl LKP men ej övriga centrala uttag, etc, samt Specialanslag (kategori 3) vilket gäller projekt som varken omfattar stipendium eller driftmedel för vetenskapligt projekt.

Det totalt sökta beloppet skall innefatta samtliga kostnader, vilka skall specificeras och kommenteras i själva ansökan och sammanfattas på ansökningsblanketten (stipendium, drift/apparatur, specialanslag). Samtliga anslagsresurser för forskaren/forskargruppen skall anges i härför avsedd ruta på ansökningsblanketten och kommenteras i själva ansökan.

Allmänt

Enligt sina stadgar stöder Stiftelsen främst för Sverige betydelsefull forskning inom naturvetenskap – även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap – samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område. Anslag kan ges till enskild forskare eller institu­tionellt drivet projekt (motsvarande). Anslag till enskild forskare ges normalt endast till dis­pu­terade sökande. Medel för forskarstuderandes omkostnader skall sökas av vederbörande hand­ledare. Enstaka ansökning­ar om större belopp (en halv till en miljon kronor) är Styrelsen beredd att ta ställning till därest projekten bedöms särskilt angelägna och löftesrika. Sökande kan i begränsad omfattning tilldelas medel för lönekostna­der, dock enligt stadgan ej där stödet skulle få verkan mot­sva­rande statligt utbild­ningsbidrag, doktorandstipendium eller doktorandtjänst. Av praktiska skäl bör en projektan­sö­kan inte gälla lägre belopp än 15 000 kronor.

Projektmedel kan utgå i form av postdocstipendium enligt av CTS fastställda regler – se rubriken Stipendier på hemsidan. Från och med år 2017 är postdokstipendier tvååriga. Det skall framgå av ansökan om den inne­fat­tar ett sådant stipendium.

För vissa biologiska försök krävs etisk prövning och detta skall anges i ansö­kan. Bevis på godkänd etisk prövning måste i detta fall kunna företes innan utbetalning av an­slag kan ske.

Anslag utbetalade från Stiftelsen är inte ersättning för beställningsforskning utan ett bidrag avsett som stöd för av enskild forskare eller forskargrupp initierat projekt. Institutionspåslag på anslag får därför enligt styrelsens ställningstagande endast omfatta direkta merkostnader föranledda av projektanslaget men inte kostnader för institutionens löpande drift och liknande allmänna kostnader. Institutionspåslaget får enligt styrelsebeslut i mars 2007 uppgå till högst 11 % och påföres i normalfallet schablonmässigt med denna procentsats.

Styrelsens beslut beträffande formerna för anslagstilldelningen är föranlett av det ansvar varje styrelseledamot har för att beviljade anslagsmedel utnyttjas på ett sätt som uppfyller Stiftelsens ändamålskrav vilket bl. a. medför att ospecificerade och icke anslagsspecifika merkostnader inte kan accepteras. De ovan angivna anslagskatego­rierna har tillkommit i detta syfte och karakteriseras enligt följande.

Kategori 1 Postdocstipendium. Betalas ut direkt till stipendiaten från Stiftelsen efter att stipendiaten först godkänts av Stiftelsen. Regelverket för inkommande gästforskare från EU-området måste beaktas när det gäller svenskt försäkringsskydd och möjligheten att folkbokföras för erhållande av personnummer och bankkonto. Det åligger projektansvarig anslagsmottagare att i samråd med läroanstalten och skattemyndigheten tillse detta vid anhållan om godkännande av stipendiat. Arbetsmiljöansvaret åvilar värdinstitutionen. Stipendiet administreras av Stiftelsen enligt av denna fastställda regler. Inga påslag belastar denna anslagspost. Stipendium i denna kategori är avsett för bekostande av stipendiatens utbildning och är inte ersättning för utfört arbete. Stipendiet är att betrakta som en gåva från Stiftelsen vilken därigenom inte har något arbetsgivaransvar. Stipendiet är icke förenligt med undervisningsåtagande från stipendiaten och får ej heller utan styrelsens medgivande kombineras med stipendium från annan finansiär. Se vidare under Stipendier.
Kategori 2 Drift/apparatur. Denna anslagskategori omfattar kostnader för apparatur, drift, resor, publiceringskostnader, eventuella mindre bidrag till löner inkl LKP men ej övriga centrala uttag, etc. Anslagsmottagaren svarar själv för upphandling av apparatur och därmed förknippade kostnader. Inköpt apparatur är mottagande högskoleenhets egendom enligt de regler som gäller vid enheten i fråga. Kostnadspåslag påföres schablonmässigt med 11 %.
Kategori 3 Specialanslag. Denna anslagskategori omfattar kostnader som varken gäller stipendier eller kan klassas som driftbidrag till vetenskapligt forskningsprojekt (exempelvis bidrag till viss kursverksamhet, bokprojekt, etc). Huruvida anslag av detta slag faller inom ramen för Stiftelsens verksamhet avgörs av styrelsen för varje enskilt fall. Anslag i kategori 3 är ett engångsanslag disponibelt under två år efter beslutsåret.

Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning

Post- och besöksadress:
Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Strandvägen 7B, Entré 3, n.b.
114 56 Stockholm

E-post: info@carltryggersstiftelse.se

Telefon: 08-663 86 00

Om Stiftelsen

Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse – även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap – samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.