Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
                                                      »Allmänt    »Ansökningsregler    »Stipendier Hem

Allmänt om anslagsansökan

» Styrelsen mottar ansökningar en gång per år och sista dag för inlämnande av ansökan till nästa ansökningsperiod är måndagen den 13 maj 2019.

» Anslag kan ges till enskild person eller i undantagsfall till institution eller organisation. Projektansvarig anslagsmottagare skall normalt ha disputerat.

» Tvååriga stipendier i kategori 1 disponeras under tre år. Stiftelsens anslag i kategori 2 och 3 är engångsanslag som disponeras under två år.

» Ansökan skall inges i ett exemplar och sammanfattas på ansökningsblanketten som finns under menyn Blanketter. Ifylld och undertecknad blankett får bara uppta en A4-sida. Observera att den budget som införes på blanketten måste tydligt motiveras i själva ansökan.

» Utförlig information till sökande finns i Ansökningsregler.

» Regler för stipendier finns i Stipendier.

» Anslag utbetalade av Stiftelsen är inte ersättning för beställningsforskning utan ett bidrag avsett som stöd till av enskild forskare eller forskargrupp initierat projekt. Institutionspåslag på anslag får därför enligt styrelsens ställningstagande endast omfatta direkta merkostnader föranledda av projektanslaget men inte kostnader för institutionens löpande drift och liknande allmänna kostnader. Ett institutionspåslag som uppfyller dessa kriterier har av styrelsen uppskattats till i medeltal 11 %. Stiftelsens styrelse har beslutat att institutionspåslag schablonmässigt påföres med 11 % på anslag i kategori 2 (Drift/apparatur). På stipendier och specialanslag utgår inget påslag.

Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se