Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
   Hem


Carl Trygger
Carl Trygger, 1894-1978


Stiftelsens verksamhetsområde
Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse - även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap - samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.

Forskningsstödet ges i tre olika former: Tvååriga postdok-stipendier (kategori 1), anslag till allmän drift och apparatur (kategori 2) samt specialanslag (kategori 3), det senare till sådana ändamål som inte faller under de de två första kategorierna. Under senare år har ca. 50 miljoner kronor delats ut årligen varav ungefär hälften till stipendier.

Ansökningar
Styrelsen mottar ansökningar om forskningsanslag en gång per år och sista dag för inlämnande av ansökan till nästa ansökningsperiod är måndagen den 14 maj 2018. Efter beredning fattar styrelsen beslut om utdelning i slutet av november och tilldelade medel blir disponibla under början av år 2019. För mer detaljerad information om ansökning av anslag se menyn Anslagsansökningar. Förlängningsansökningar av ettåriga stipendier kan ske när som helst under året. Sker sådan förlängningsansökan i samband med ordinarie ansökningstillfälle skall detta tydligt anges på ansökningsförsändelsen.

Rekvisition av anslag
Rekvisition av anslag och stipendium skall ske skriftligen på särskild blankett som skall undertecknas av projektansvarig anslagsmottagare. Rekvisitionen skall sändas med vanlig post (ej e-post) till stiftelsens kontor. Som framgår av blanketten skall i rekvisitionen bl a anges anslagsnummer och konto till vilket utbetalning skall ske. För postdok-stipendium anges även stipendiatens namn och bankkontonummer. Av säkerhetsskäl skall kontoinformation aldrig sändas med e-post. För tvååriga stipendier gäller att medel för andra året utbetalas först efter att en kortfattad redogörelse för första årets resultat godkänts. Sådan redogörelse lämnas enklast med redovisningsblankettens första sida (se blanketter) som bilaga till första årets fjärde rekvisition.

Redovisning av anslag
Redovisning av anslag skall ske på därför avsedd blankett. Redovisning inför andra årets stipendium (i samband med fjärde kvartalets rekvisition) sker enklast med redovisningsblankettens första sida. Vidare instruktioner för redovisning finns under menyn Redovisning av anslag.

Blanketter
Blanketter för anslagsansökning, rekvisition och projektredovisning finns under menyn Blanketter.

Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se