Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning
Stiftelsen stöder för Sverige betydelsefull forskning och utbildning inom naturvetenskap, teknik, skog och lantbruk.
Post- och besöksadress: Strandvägen 7 B, Entré 3 n.b., 114 56 Stockholm    
Kontorets öppettider: Helgfria dagar måndag-fredag kl.9.00-13.00
Telefon: 08-663 86 00, E-post: info@carltryggersstiftelse.se
    Allmänt om stiftelsen     Anslagsansökningar     Redovisning av anslag     Blanketter
   Hem


Carl Trygger
Carl Trygger, 1894-1978


Stiftelsens verksamhetsområde
Stiftelsen har till uppgift att ge forskningsstöd inom naturvetenskap i vid bemärkelse - även innefattande skogs- och lantbruksvetenskap - samt dessa vetenskapers tekniska tillämpningar och med en inriktning som kan förväntas bidra till näringslivets utveckling i Sverige. Medicinsk vetenskap faller utanför Stiftelsens område.

Ansökningar
Styrelsen mottar ansökningar om forskningsanslag en gång per år och sista dag för inlämnande av ansökan till nästa ansökningsperiod är måndagen den 15 maj 2017. Efter beredning fattar styrelsen beslut om utdelning i slutet av november och tilldelade medel blir disponibla under början av år 2018. För vidare information om ansökning av anslag se menyn Anslagsansökningar.

Rekvisition av anslag
Rekvisition av anslag och stipendium skall ske skriftligen och undertecknas av projektansvarig anslagsmottagare. Rekvisitionen skall sändas med vanlig post (ej e-post) till stiftelsens kontor. I rekvisitionen skall anges anslagsnummer och konto till vilket utbetalning skall ske. För postdok-stipendium anges även stipendiatens namn och bankkontonummer. Av säkerhetsskäl skall kontoinformation aldrig sändas med e-post.

Redovisning av anslag
Instruktioner för redovisning finns under menyn Redovisning av anslag.

Blanketter
Blanketter för både anslagsansökning och projektredovisning finns under menyn Blanketter.

Eventuella fel bör vänligen rapporteras till webmaster@carltryggersstiftelse.se